Polityka Cookies i Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (”RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.

2. Serwis jest prowadzony przez spółkę Net Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Miedzyborska 89 lok. 4, 04-013 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000494758, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 113-287-26-25 oraz numer statystyczny REGON 147070831. Net Solutions Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu.

3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji ani nie przetwarza żadnych danych osobowych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
b. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
c. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym firmom trzecim.

12. Państwa dane osobowe przetwarzane są dopóki nie cofnięta zostanie zgod na ich przetwarzanie.

13. Macie Państwo między innymi prawo do żądania dostępu do swych danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możecei Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę od Państwa otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw posimy wysłać żądanie pocztą.

14. Prawo do potwierdzenia przetwarzania
Macie Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Państwa danych.

15. Prawo do sprostowania
Możecie Państwo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli uważacie, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możecie też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważacie, że Państwa dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

16. Prawo do bycia zapomnianym
Macie Państwo prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możecie od nas żądać usunięcia Państwa danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, a Państwo cofnęli udzieloną zgodę,
c) wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 19 poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Państwa dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

17. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
Możecie Państwo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeżeli:
a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Państwa danych jest w Państwa ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

18. Prawo do przenoszenia danych
Możecie Państwo zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Państwa danych osobowych, które nam wcześniej Państwo przekazali. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Państwu wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

19. Prawo do sprzeciwu
Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym macie pańprawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

20. Prawo do wycofania zgody Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

21. Prawo do skargi Macie Państwo prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl