Lokalny Program Rewitalizacji w Toruniu

Na stronach serwisu miejskiego poświęconych tej tematyce opublikowany został projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 (LPR-T) wraz z załącznikami.

W poniedziałek, 24 sierpnia 2009 r. dokument ten został przedłożony do oceny formalnej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny formalnej oraz zatwierdzeniu dokumentu przez Radę Miasta Torunia beneficjenci będą mogli rozpocząć składanie wniosków o dofinansowanie projektów, które znalazły się w LPR-T.

TUTAJ znajdziesz projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji.
TUTAJ znajdziesz serwis tematyczny dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Torunia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 (LPR-T) jest dokumentem operacyjnym, uchwalanym przez Radę Miasta Torunia, pobudzającym procesy kompleksowych działań dążących do rewitalizacji wyznaczonych w nim obszarów:
– obszaru objętego rewitalizacją – Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto
– obszaru wsparcia dla mieszkalnictwa – Stare Miasto.

Realizacja założeń ujętych w Lokalnym Planie Rewitalizacji zakłada interwencję w sferę infrastrukturalną i społeczną. Ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców i ich aktywizację społeczno-gospodarczą, przywrócenie wyznaczonym do wsparcia obszarom wartości kulturowych i historycznych, unowocześnienie zagospodarowania infrastrukturalnego oraz renowację obiektów, w tym renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dokument sporządzony został zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego. Jest on podstawą do uzyskania wsparcia dla przyjętych w nim projektów składanych w ramach 7 Osi priorytetowej Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Sporządzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji następowało w II etapach:

Etap I polegał na:
– zdiagnozowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej miasta (poszczególnych jego jednostek urbanistycznych) oraz na tle otoczenia (województwa)
– nalizie zjawisk kryzysowych
– delimitacji obszarów objętych rewitalizacją oraz wsparciem w ramach mieszkalnictwa
– przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Etap II polegał na:
– sporządzeniu regulaminu naboru i oceny projektów oraz ogłoszeniu naboru
– naborze projektów oraz ich ocenie formalnej i merytorycznej
– utworzeniu podstawowej i rezerwowej lisy projektów
– przeprowadzeniu konsultacji społecznych
– uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LPR-T.

Plan zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez Urząd Marszałkowski będący Instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P). Dokument ten będzie stanowił podstawę formalną umożliwiającą beneficjentom aplikowanie o środki unijne do Instytucji Zarządzającej w ramach Działania 7.1, 7 Osi priorytetowej RPO WK-P. Program podlegać będzie ciągłemu monitorowaniu przez Prezydenta Miasta Torunia i Instytucję Zarządzającą. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, sporządzanie raportu z realizacji LPR-T odbywać się będzie minimum raz w roku, do 30 maja za poprzedni rok kalendarzowy, natomiast ocena LPR będzie dokonywana co najmniej raz na dwa lata w formie uchwały przyjętej przez Radę Miasta Torunia.

Całkowita wartość projektów podstawowych ujętych w LPR-T wynosi 75 819 747,02 zł.
Źródła finansowania:
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P: 39.230.065,69 zł
– środki własne beneficjentów: 22.324.179,63 zł
– inne środki: 14.265.501,70 zł.

Źródło: www.torun.pl oraz www.torun.plMENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl